Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Regulamin Internetowego Koła Filatelistów przy Okręgu Pomorskim PZF

Dnia 28 stycznia 2013 roku uchwałą nr 1 Prot. Nr 1/2013 (28) na posiedzeniu Zarządu Okręgu Pomorskiego PZF,  w/w zarzad zatwierdził regulamin Internetowego Koła Filatelistycznego.

Regulamin Internetowego Koła Filatelistów PZF 

 1.Nazwa, siedziba i cel działalności 


1.1 Internetowe Koło Filatelistów PZF zwane dalej i-KF skupia wszystkich miłośników filatelistyki, którzy chcą realizować swoje zainteresowania filatelistyczne wykorzystując Internet, jako podstawowe narzędzie do komunikowania się z innymi kolekcjonerami, mają na celu propagowanie filatelistyki poprzez Internet, a także uważają Internet za doskonałe medium służące integracji filatelistów różnych pokoleń oraz mieszkających w Polsce i poza jej granicami
1.2. Siedzibą władz i-KF jest Okręg Pomorski PZF z siedzibą w Gdańsku.

2. Członkowie i-KF


2.1. Członkiem i-KF może zostać każdy, także obecny członek PZF po wypełnieniu deklaracji o zmianie koła (na zasadzie przeniesienia) na rzecz i-KF, a także ten, kto wypełniając deklarację członkowską PZF wskaże i-KF jako swoje koło macierzyste. Wzory odpowiednich dokumentów oraz instrukcje postępowania dostępne są na stronie domowej i-KF w zakładce ?Deklaracja?, adres www http://i-kf.pl/deklaracja-i-kf .

2.2. Jednocześnie ze względu na specyfikę i-KF dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do koła w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego formularza deklaracji członkowskiej dostępnego pod wyżej wskazanym adresem www.

2.3. Nowo przyjęci członkowie i-KF wnoszą składki członkowskie, których wysokość obliczana jest jako ilość kwartałów pozostałych do końca roku podzielona przez 4 i pomnożona przez wysokość rocznej składki członkowskiej, z zachowaniem zasady, że składka za kwartał, w którym następuję wstąpienie do i-KF jest opłacana.

2.4 Członkowie i-KF mogą być zrzeszeni w klubach zainteresowań działających przy innych Okręgach PZF oraz związkach filatelistycznych innych niż PZF.

3. Prawa i obowiązki członków i-KF


3.1. Każdy Członek i-KF jest pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Filatelistów i posiada te same prawa i obowiązki, jakie dotyczą wszystkich członków PZF, a wynikające z Art. 14 Statutu PZF,


4. Władze i-KF


4.1. i-KF podlega bezpośrednio Zarządowi Okręgu Pomorskiego PZF.
4.2. Pracami i-Koła kieruje 5 osobowy Zarząd i-KF w składzie: Prezes Zarządu, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członek Zarządu.
4.3. Prezes Zarządu i-KF jest wybierany zwykłą większością głosów spośród wszystkich członków i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. Prawo zgłaszania kandydata na prezesa zarządu i-KF ma prawo każdy członek i-KF.
4.4 Następnie wybieranych jest zwykłą większością głosów 4 pozostałych członków Zarządu i-KF w jawnym głosowaniu internetowym. W pierwszej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF ma prawo zgłosić wybrany Prezes i-KF, a w następnej kolejności kandydatów do Zarządu i-KF mogą zgłaszać pozostali członkowie i-KF. W ten sposób wybrany Zarząd i-KF na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuuje się wybierając spośród siebie: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu
4.5. Prezes Zarządu i-KF przy pomocy pozostałych członków Zarządu organizuje prace Koła i jest jego przedstawicielem wobec władz zwierzchnich. W szczególnych wypadkach Prezes może zlecić przedstawicielstwo innemu członkowi Zarządu.
4.6. Gdy liczba członków i-KF osiągnie 20 zacznie funkcjonować w i-KF Komisja Rewizyjna, która wybierana jest w sposób analogiczny jak Zarząd Koła i działa zgodnie z Art. 60 Statutu PZF. 

5. Funkcjonowanie i-KF


5.1. i-KF działa zgodnie z rocznym planem pracy przygotowanym przez Zarząd i-KF i zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sprawozdawcze.
5.2. i-KF posługuje się własnym logiem oraz prowadzi własną stronę internetową i-KF pod adresem www.i-kf.pl, do której ma dostęp każdy członek PZF poprzez stosowny banner zamieszczony na stronie internetowej Zarządu Głównego PZF.
5.3. i-KF może tworzyć Klub Sympatyków i-Koła którego członkiem może zostać, po złożeniu stosownej deklaracji, każda osoba nie będąca członkiem i-Koła, która zadeklaruje gotowość przestrzegania niniejszego Regulaminu i obowiązującego planu pracy i-KF.
5.4. i-KF może tworzyć grupę młodzieżową.
5.5. i-KF może, w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, pozyskiwać sponsorów oraz współdziałać z innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZOP PZF uchwałą nr 1 z dnia 28.01.2013 Prot. Nr 1/2013 (28).      .